Käyttöehdot

7.10.2014

1. Yleistä

Tämä ILVE Oy:n ("Palvelun tarjoaja") rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus -palvelun ("Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot (”Sopimus”) on sovittu Palvelun tarjoajan ja tämän Sopimuksen solmijan välillä (”Asiakas”).
Asiakkaan saatua käyttäjätunnuksen / salasanan ("Käyttäjätunnus") tai hyväksyttyään erillisen Palvelun tarjoajan tarjouksen on asiakas ja tämän palvelun käyttäjät (”Palvelun käyttäjä”) palvelun käyttäjinä hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä sekä vahvistanut että voi asiakkaan puolesta sitouttaa tämä tähän sopimukseen.
Näin ollen osapuolet sopivat seuraavasti:

2. Määritelmät

Asiakastiedot” tarkoittaa yritys-, työntekijä-, urakka-, työmaa- sekä aliurakoitsijatiedot ja muut sellaiset tiedot joita Palvelun tarjoaja saattaa tarvita toteuttaessaan tarjottua palvelua asiakkaalle.
Järjestelmän lähettämät tekstiviestit” tarkoittaa SMS tekstiviestejä joita Palvelun käyttämä järjestelmä lähettää Palvelun käyttäjälle.
Katso tunniste” on Verohallinnon tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Tunnistautumiseen tarvitaan KATSO-tunniste. Katso-tunnisteen käyttöä ja siihen liittyviä tietoja hallinnoidaan KATSO-palvelussa (https://yritys.tunnistus.fi/).
"Luottamukselliset tiedot" tarkoittaa kaikkia juridisesti suojattuja tietoja sekä muita toisen osapuolen toiselle osapuolelle kirjallisesti luovuttamia tietoja, joissa on merkintä "luottamuksellinen", tai suullisesti ilmoitettuja tietoja, jotka esitetään viiden arkipäivän kuluessa kirjallisina ja varustetaan "luottamuksellinen" merkinnällä. Edellä esitetystä huolimatta Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan käsitä mitään sellaista tietoa, joka on julkista tai muuttuu julkiseksi, tietoa, joka on jo vastaanottavan osapuolen hallussa ennen toisen osapuolen toimesta tapahtuvaa luovuttamista tai tietoa, jonka vastaanottava osapuoli on laatinut itsenäisesti ilman Luottamuksellisen tiedon käyttöä.
Rakentamispalvelut” tarkoittaa arvonlisäverolaissa 1501/1993 31.3 §:n 1 kohdan tarkoitettuja rakentamispalveluja.
Rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuus” tarkoittaa verotus-menettely laissa 1995/1558 15b ja c kohdan ilmoitusvelvollisuutta jossa tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.
"Sopimuskausi" tarkoittaa yksilöllisessä tarjouksessa mainittua sopimuskautta ja tämän sopimuskauden pituutta.
Sähköinen laskutus” tarkoittaa sähköistä laskutusta joka tyypillisesti lähetetään laskuttajayrityksen taloushallinto-ohjelmistosta, toiminnan-ohjausjärjestelmästä, internet-pohjaisista laskutussivustoista tai erilaisilta sähköisen laskutuksen palveluntarjoajilta.
Työntekijätiedot” tarkoittaa verotusmenettelylaissa 1995/1558 15b § kohdan tarkoitettuja työntekijöitä koskevia tietoja.
Urakkatiedot” tarkoittaa verotusmenettelylaissa 1995/1558 15c § kohdan tarkoitettuja urakkaa koskevia tietoja.
Verkkolasku” tai ”Sähköinen lasku” on lasku, jonka tiedot välitetään konekielisessä muodossa.
Yksilöllinen tarjous” tarkoittaa tarjousta jonka tarjouspohjainen Asiakas on saanut Palvelun tarjoajalta perustuen asiakkaan yrityksen tietoihin ja rakennuspalveluiden laajuuteen ja jonka Asiakas on hyväksynyt.
Ylimääräisellä työllä” tarkoitetaan työtä joka ei muutoin oletuksena kateta palvelussa jota Palvelun tarjoaja joutuu tekemään jotta voidaan kerätä vähimmäistietovaatimukset asiakkaalta jotta rakentamispalveluiden tiedonantovelvollisuus voidaan asiakkaan puolesta toteuttaa. Tällaisia ovat mm. mutta ei yksinään: Paperi- ja ei-sähköisen laskutuksen kautta tulevien laskujen käsittely, kustannuksen kohdistaminen epäselvien laskutustietojen takia, yrityksen omien tuntitietojen käsittely, asiakkaan puolesta väärin ilmoitettujen tietojen korjaaminen, ylimääräinen käyttökoulutus, jne.

3. Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä / henkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.
Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen.

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

4.1 Asiakastiedot

Asiakas on vastuussa siitä, että järjestelmään tallentamasi kaikki asiakastieto ja Palvelun tarjoajalle muutoin pyynnöstä tai erikseen toimitettu asiakastieto pitävät paikkansa ja pysyvät ajan tasalla.


4.2 KATSO-tunnus

Palvelu edellyttää että verottajalle ilmoittamista varten yritys Asiakkaalla on KATSO-tunniste ja että Palvelun tarjoajalle on annettu joko ”Vertailutietojen ilmoittaja” – rooli tai ”Kausiveroilmoittaja” – rooli. Asiakkaan yrityksen KATSO pääkäyttäjä voi myöntää edellä mainittuja rooleja osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi. Sähköiseen ilmoittamiseen Verohallinnolle Palvelun tarjoaja tarvitsee annettavaksi itselleen vähintään jommankumman edellä mainituista rooleista. Asiakas on velvollinen antamaan vähintään jommankumman näistä rooleista Palvelun tarjoajalle.

4.3 Sähköinen laskutus

Mikäli Asiakas ei laskujen tietoja itse syötä Palveluun, edellyttää Palvelu että Asiakkaalla on käytössä sähköinen laskutusjärjestelmä josta voidaan poimia ja kohdentaa urakkakohtaiset kustannukset selkeästi ja yksiselitteisesti.  Tällöin Asiakas on velvollinen saattamaan Palvelun tarjoajan tietoon mikä sähköinen järjestelmä on käytössä ja miten siitä voidaan noutaa tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa Palvelun tarjoajan järjestelmään. Mikäli asiakkaalla ei ole käytössä sähköinen laskutus, tehdään laskuntietojen koonti mahdollista urakkatietojen ilmoittamista varten ylimääräisenä työnä Asiakkaan kustannuksella.

4.4 Mahdolliset aliurakoitsijat

Palvelu edellyttää että Asiakas ilmoittaa mahdollisille aliurakoitsijoille että Palvelun tarjoajan palvelu on otettu Asiakkaalla käyttöön. Ilmoitus aliurakoitsijoille voidaan tehdä esim. tähän tarkoitukseen kehitetyllä aliurakoitsijakirjeellä joka toimitetaan Asiakkaalle erikseen.

4.5 Tarkistusvelvollisuus

Palvelun käyttäminen ei yksinomaan ole riittävä keino hoitaa yrityksen rakentamispalveluiden tiedonantovelvollisuus asioita ja Palvelun käyttäjä on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistamaan että Palvelun tarjoama informaatio, kuten verottajalle kuukausittain lähetettävät ilmoitusvelvollisuuden alaiset tiedot, ovat oikein viimeistään seitsemän (7) päivää ennen verottajalle lähettämistä ennen kuukausittaisen määräajan umpeuduttua.

4.6 Tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan.

4.7 Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

5. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

5.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole luonteeltaan yrityskohtaista yksityiskohtaista neuvontaa ja/tai konsultointia. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan.
Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu Asiakkaalle tai kenelle tahansa muulle osapuolelle mistä tahansa tappiosta tai vahingosta johtuen kanteista, vaateista tai toimenpiteistä ei missään tapauksessa ylitä Palvelun käyttäjän maksamia Palvelun käyttömaksuja kertyneeltä kalenterivuodelta.

5.2 Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

6. Maksut

Palvelun tarjoaja laskuttaa Palvelusta riippuen kuukausittain etukäteen asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen tai voimassa olevan kuukausimaksun mukaisesti. Mahdollisista ylimääräisistä töistä Palvelun tarjoaja laskuttaa kuukausittain toteutuman mukaan asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen mukaisesti.
Mahdollisista järjestelmän lähettämistä ja/tai vastaanottamista tekstiviesteistä Palvelun tarjoaja laskuttaa myös kuukausittain lähetettyjen ja vastaanottamien tekstiviestimäärien perusteella asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen mukaan. Mikäli yksilöllisessä tarjouksessa ei erikseen ole mainittu hintaa ylimenevien tekstiviestien osalta, Palveluntarjoaja varaa oikeuden laskuttaa Asiakasta ylimenevien vastaanotettujen ja/tai lähetettyjen tekstiviestien osalta silloin, kun näiden voimassa olevan yksikköhinnaston mukainen kumulatiivinen arvo ylittää 5 % kuukausimaksun arvosta.

Palvelun liitännäis- ja lisäpalveluiden yksikköhinnasto löytyy:
http://www.ilmoitusvelvollisuus.fi/site_media/www/yksikkohinnasto.html

Palvelun tarjoaja ei palauta maksettuja kuukausimaksuja tai muita ennakkomaksuja, jos Asiakas irtisanoo palvelusopimuksen päättymään ennen maksetun kauden loppua.
Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.
Mikäli Asiakas ei noudata vastuitaan ja tämä teettää ylimääräistä työtä Palvelun tarjoajalle on Palvelun tarjoajalla oikeus laskuttaa tehdystä ylimääräisestä työstä tuntiveloitushinnalla asiakkaalle toimitetun yksilöllisen tarjouksen mukaisesti.

7. Sopimuksen kestoaika ja irtisanominen

Sopimus on voimassa sopimuskauden ajan. Ellei erityistä sopimusaikaa ole määritelty, sopimus on voimassa toistaiseksi.
Mikäli Asiakas ei irtisano sähköpostitse tai muuten kirjallisesti Palvelua päättymään viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen nykyisen sopimuskauden loppua, jatkuu Palvelun käyttöoikeus toistaiseksi uudella sopimuskaudella kerrallaan. Palvelun tarjoaja ilmoittaa mahdollisesta hinnankorotuksesta tai muista Palvelua koskevista muutoksista seuraavalle sopimuskaudelle viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä ja laskuttaa uuden sopimuskauden alussa uuden Palvelun käyttömaksun Palvelun käyttäjältä. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa ilmoituksella sähköpostitse tai muuten kirjallisesti. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä, Asiakkaalla ei ole oikeutta minkäänlaisiin käyttöön liittyvien käyttömaksujen tai muiden veloituksien palautuksiin eivätkä mitkään Palvelun tarjoajan järjestelmässä olevat tiedot, joko Asiakkaan tai muu tieto, ole enää Asiakkaan käytettävissä.

8. Salassapito

Kumpikaan osapuoli ei käytä tai luovuta kolmansille osapuolille toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin tästä Sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa suorittamiseksi tai lain, asetuksen tai tuomioistuimenpäätöksen vaatimissa tapauksissa. Tällöin luovutukseen velvollinen osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle etukäteen niin varhain kuin kohtuullisesti katsoen on mahdollista ennen tällaisten tietojen luovuttamista.
Tässä tarkoituksessa kolmansiksi osapuoliksi ei katsota LIXANI OY:tä tai tämän käyttämiä järjestelmiä.

9. Tietoja näistä käyttöehdoista

Palvelun tarjoaja voi muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Suosittelemme tarkistamaan käyttöehdot säännöllisesti ja ilmoitamme muutoksista internet sivulla www.ilmoitusvelvollisuus.fi > Käyttöehdot. Muutokset tulevat voimaan välittömästi julkaisemisesta mutta niitä ei sovelleta takautuvasti. Jos Asiakas ei hyväksy Palvelun muuttuneita käyttöehtoja, on Asiakkaan lopetettava Palvelun käyttö ja ilmoitettava siitä Palvelun tarjoajalle kohdan 7 mukaisesti.

10. Muuta

10.1 Palvelun tarjoajan referenssioikeus

Palvelun tarjoaja voi mainita Asiakkaan olevan Palvelun tarjoajan asiakas. Tätä tarkemmasta referenssikuvauksesta sovitaan erikseen.

10.2 Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.